OTD 1978 – Debut of the European “Powerage” tour at the Gota Lejon in Stockholm, Sweden.

On This Day 1978